ما سینه زدیم ، بی صدا باریدند.

از هرچه که دم زدیم ، آنها دیدند.

ما مدعیان صف اول بودیم.

         

           از آخر مجلس  

                                 شهدا را چیدند......