عمریست که از حضور او جا ماندیم در غربت سرد خویش تنها ماندیم 
او منتظرست تا که ما بر گردیم مایم که در غیبت کبری ماندیم